Jio-bp Mobility Stations In Singavaram, West Godavari, Andhra Pradesh